Aleksander Puškini 14
20308 Narva, Estonia
info@andreikrek.com

mapBüroo asukoht kaardil
Kohtutäituribüroo
Eesti keelesПо-русски

Kohtutäituribüroo

Kohtutäitur Andrei Krek
Sissenõudjale

Milliseid dokumente kohtutäitur täidab?

Kuidas valida oma nõude täitmiseks kohtutäiturit?

Kuidas esitada täitedokumenti kohtutäiturile täitmiseks?

Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava / töötava isiku suhtes?

Millise tähtaja jooksul peab kohtutäitur võlgnikult täitemenetluse läbiviimise raames
saadud summad sissenõudjale üle kandma?


Minu nõue oli täitmisel kohtu täitevosakonnas (enne 1.märtsi 2001). Kuidas saaks seda nüüd edasi täita?


Milliseid dokumente kohtutäitur täidab?

Kohtutäiturid sundtäidavad järgmisi täitedokumente:
• jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluvad kohtuotsused ja -määrused tsiviilasjades;
• jõustunud kohtuotsus ja -määrus kriminaalasjas rahalises sissenõudes seisnevate kriminaalkaristuste, kriminaalmenetluse kulude ja muude rahaliste sissenõuete kohta;
• välisriigi kohtu tunnustatud või tunnustamiseta täitmisele kuuluv lahend;
• töövaidluskomisjoni, üürikomisjoni ja liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus;
• kohtuvälise menetleja otsus ja määrus väärteo eest karistusena määratud rahatrahvi, väärteomenetluse kulude ja muude avalik-õiguslike rahaliste
• maksuhalduri haldusakt maksukohustuste ja muude rahaliste kohustuste sundtäitmise kohta;
• sundenampakkumise akt, mille alusel on enampakkumisel kinnisasja ostnud isik kantud omanikuna kinnistusraamatusse, kinnisasja valduse väljanõudmisel;
• kohtutäituri otsus kohtutäituri tasu ja täitekulude kohta;
• notariaalselt tõestatud lepingulistest suhetest tulenevad varalised nõuded;
• notariaalsed lepingud;
Täitedokumentide täpse loetelu leiate siit.

Kuidas valida oma nõude täitmiseks kohtutäiturit?

Kohtutäituri valib sissenõudja. Kohtutäituri valimisel peab lähtuma kohtutäituri tööpiirkonnast. Tööpiirkondi on kokku neli:
1) Harju tööpiirkond, mis hõlmab Harju maakonda;
2) Viru tööpiirkond, mis hõlmab Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonda;
3) Tartu tööpiirkond, mis hõlmab Tartu, Viljandi, Jõgeva, Põlva, Valga ja Võru maakonda;
4) Pärnu tööpiirkond, mis hõlmab Pärnu, Saare, Hiiu, Lääne, Järva ja Rapla maakonda.
Kohtutäitur tuleb valida tööpiirkonnast, kus on võlgniku elu- või asukoht või kus asub võlgniku vara. Kui võlgniku elu- või asukohas ei ole vara, millele pöörata sissenõue, võib kohtutäitur jätkata alustatud menetlust väljaspool oma tööpiirkonda. Kui võlgnik lahkub teise kohtutäituri tööpiirkonda ja tema endisesse elukohta ei jää vara, millele saaks sissenõude pöörata, võib menetlust alustanud kohtutäitur viia menetluse lõpuni.

Kuidas esitada täitedokumenti kohtutäiturile täitmiseks?

Selleks, et kohtutäiturile täitmiseks täitedokumenti esitada, tuleb sissenõudjal täita täitmisavaldus, allkirjastada see ning esitada koos täitedokumendiga kohtutäiturile. Täitedokument esitatakse täiturile algdokumendina või notariaalselt või sellega võrdsustatud korras kinnitatud ärakirjana. Kohtuotsuse võib esitada kohtu kantselei kinnitatud ärakirjana.
Kui sissenõudja nimel esitab täitmisavalduse esindaja ja kohtutäituril ei ole võimalik endal viivitamata kontrollida esindusõiguse olemasolu, tuleb avaldusele lisada esindusõigust tõendav dokument.
Täitmisavalduse ja täitedokumendi võib viia kohtutäituri büroosse isiklikult, saata postiga või esitada elektrooniliselt. Elektrooniline avaldus peab olema digitaalallkirjastatud või edastatud muul tehniliselt turvalisel viisil.

Kas Eesti kohtutäitur saab minu nõuet täita välisriigis elava / töötava isiku suhtes?

Eesti kohtutäitur teeb täitetoiminguid üksnes Eesti Vabariigi territooriumil. Välisriigis toimuvale täitemenetlusele kohaldatakse selle riigi õigust, kus täitemenetlus toimub.
Kui võlgnik elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi välisriik), tuleb kohtuotsuse tunnustamiseks esitada taotlus vastava välisriigi pädevale kohtule vastavalt võlgniku elukohale või elatisasjade puhul Justiitsministeeriumile.

Välisriigis täitedokumendi täitmiseks vajaliku teabe saamiseks tuleks pöörduda Justiitsministeeriumi rahvusvahelise õigusabi talituse poole.

Millise tähtaja jooksul peab kohtutäitur võlgnikult täitemenetluse läbiviimise raames saadud summad sissenõudjale üle kandma?

Kohtutäitur on kohustatud raha sissenõudjale üle kandma kümne tööpäeva jooksul kohtutäituri arvelduskontole raha laekumisest arvates.

Minu nõue oli täitmisel kohtu täitevosakonnas (enne 1.märtsi 2001). Kuidas saaks seda nüüd edasi täita?

Täitevosakonnas täitmisel olnud nõude puhul peab sissenõudja tegema avalduse täiteasjaga varem tegelenud kohtu arhiivile dokumentide üleandmiseks vabakutselisele kohtutäiturile. Kui arhiivist dokumente võimalik leida ei ole, tuleb võtta täitedokumendi loonud asutusest dokumendi ärakiri (näiteks kohtust kohtuotsuse ärakiri) ning esitada see vabakutselisele kohtutäiturile.


Aleksander Puškini 14
20308 Narva, Estonia
info@andreikrek.com
Büroo avatud:
E,T 13:00 - 17:00
K,N,R 08:00 - 12:00
telefon: 3569490
faks: 3569491
www.andreikrek.com